Carmen Wandling

, PwC Germany

Contact details

Tel.: +49 30 2636-1237

Fax: +49 30 2636-1221

E-Mail

Follow us