Frederik Blachetta

Frederik Blachetta

Partner, Strategy& Germany