Business Recovery Services – Unser Team

Thomas Steinberger

Partner, Leitung BRS Deutschland und Automotive
E-Mail

André Bäcker

Partner, Insolvenznahe Beratung
Tel.: +49 69 9585-5264
E-Mail

Dr. Frank Girotto

Partner, Insolvenznahe Beratung
E-Mail

 

Alexander Hug

Partner, Restrukturierung & Refinancing
Tel.: +49 69 9585-6364
E-Mail

 

Tobias Waskönig

Partner, Operative Restrukturierung
E-Mail

Dr. André Wortmann

Partner, Transport and Logistics
Tel.: +49 40 6378-1414
E-Mail

 

Patrick Ziechmann

Partner, Region West
E-Mail

Bernd Förster

Director, Restrukturierung, CRO Services
E-Mail

Stefan Schwertel

Director, Strategie, Business Review
Tel.: +49 69 9585-6057
E-Mail

Burkhard Sommer

Burkhard Sommer

Director, Maritime Wirtschaft und Logistik
Tel.: +49 40 6378-1769
E-Mail

Daniel Steiner

Partner, Turnaround & Restrukturierung, Automotive & Industrials
Tel.: +49 160 98124564
E-Mail

Follow us